facebook

google

twitter

rss

OBAVJEŠTENJE:Redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 28.06.2018. godine

Saglasno članu 8 Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima ( sl.list CG 36/11), dajemo sledeće:

OBAVJEŠTENJE

 

  1. Odlukom Odbora direktora broj: 1325 od 31.03.2018. godine,Redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 28.06.2018. godine, sa dnevnim redom i upustvom o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na ovoj sjednici
  2. Akcionari mogu glasati unaprijed, lično ili putem punomoćnika, glasačkim listićem za svaku tačku dnevnog reda.
  3. Akcionar koji glasa putem punomoćnika, u obavezi je priložiti , uz glasačke listiće i ovjerenu punomoć, te ovjerenu kopiju svoje i punomoćnikove lične karte.
  4. Glasačke listiće i ovjerenu punomoć ako je zastupan punomoćnikom , uz ovjerenu kopiju ličnog identifikacionog dokumenta ( sopstvenog i punomoćnikovog) akcionar dostavlja u pisanoj formi sekretaru društva neposredno ili preporučenom pošiljkom „za SKUPŠTINU AKCIONARA NAPREDAK AD Kotor- sekretaru , adresa Industrijska zona b.b.Kotor-
  5. Glasački listići i punomoći (ako je zastupan punomoćnikom) moraju biti dostavljeni ( primljeni) najkasnije 2 časa prije termina zakazanog za početak sjednice, radi identifikacije i evidencije.
  6. Odluka o sazivu kao I obrazac punomoći i glasačkog listića, prilaže se ovom Obavještenju.

Za NAPREDAK AD Kotor

Sekretar- Vladan Radević

 

Obavještenje o glasanju,obrazac punomoća i glasačkog listića

Odluka Saziv Skupštine Napredak 2018

 

 

 

Strana 3 od 5